Cẩm nang hướng dẫn ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số cho doanh nghiệp (tư vấn nội dung)

14/03/2023 6:57:40 SA

LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Số:          /TB/VCCI/THDN

Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

 

Kính gửi:     - Doanh nghiệp/ Tổ chức nghiên cứu trong hoạt động chuyển đổi số;

 

Viện Tin học doanh nghiệp thuộc VCCI đang triển khai dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2026”.

Nay Viện Tin học doanh nghiệp kính mời các tổ chức, doanh  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bày tỏ quan tâm tới hoạt động phát triển nội dung “Cẩm nang hướng dẫn ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tài liệu học tập”.

Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ với Viện Tin học doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách dự án (Ông Nguyễn Văn Khoa) để biết thêm thông tin chi tiết và triển khai các  hạng mục có liên quan.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VP, BQL DA.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

  • Bản quyền bởi Viện tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
  • Điện thoại: +84-24-3.5742187 Fax: +84-24-3.5742622
  • khoanv-itb@vcci.com.vn Hotline: 098 999 3369
  • Mon - Sun: 24/24
  • Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam